طرح‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ام‍امزاده‌ س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د اردک‍ان‌‌
مشخصات اصلی
دسته بندی علمی : فرهنگ دینی
عنوان پایان نامه : طرح‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ام‍امزاده‌ س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د اردک‍ان‌‌
پدیدآورندگان : ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌ اردک‍ان‍ی‌
استاد راهنما : اب‍راه‍ی‍م زرگ‍ر
استاد مشاور : رح‍م‍ان اق‍ب‍ال‍ی‌
تاریخ دفاع : 1388/06/30
مشخصات دانشگاهی
دانشگاه : ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
دانشکده : م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
مقطع : کارشناسی
جزئیات پایان نامه
نوع پژوهش : کاربردی
کلید واژه : اردک‍ان‌, اس‍ت‍ان‌ ی‍زد, ای‍ران‌, ام‍اک‍ن‌ م‍ق‍دس‌, ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌, م‍ع‍م‍اری‌, ف‍ض‍ا س‍ازی‌, ام‍ام‍زاده‌ س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د, ام‍ام‍زاده‌ه‍ا, ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌, ب‍ازس‍ازی‌ آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
منابع : کتابخانه ملی
توصیفگر : بلی
چکیده : پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‌ طراح‍ی‌ و ض‍رورت‍ه‍ای‌ طرح‌ م‍وض‍وع‌، آداب‌ و اح‍ک‍ام‌ زی‍ارت‌، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌، م‍ع‍م‍اری‌ ب‍وم‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍طال‍ب‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ص‍ادی‍ق‌ م‍وج‍ود، ش‍ن‍اخ‍ت‌ ف‍ض‍اه‍ا و ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ م‍وج‍ود در ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ای‍ت‌ ی‍لان‌، گ‍روه‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ از ام‍ک‍ان‍ات‌ م‍ح‍ی‍ط، م‍ع‍رف‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ م‍ورد ن‍ی‍از گ‍روه‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، ف‍رای‍ن‍د طراح‍ی‌ اس‍ت‌
مشخصات دیگر

تعداد مشاهده پایان نامه : 661 بازدید امتیاز دهی به پایان نامه :
(2 رای)
 

ایمیل
رمز عبور
 
Copyright © 2011 - Design and Powered by Pejvak Soft