طرح‍‌ه‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ام‍ام‍زادگ‍ان‌ و طرح‌ م‍وردی‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ام‍امزاده‌ س‍ی‍دع‍ب‍اس‌ ب‍ج‍ن‍و
مشخصات اصلی
دسته بندی علمی : فرهنگ دینی
عنوان پایان نامه : طرح‍‌ه‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ام‍ام‍زادگ‍ان‌ و طرح‌ م‍وردی‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ام‍امزاده‌ س‍ی‍دع‍ب‍اس‌ ب‍ج‍ن‍و
پدیدآورندگان : س‍ع‍ی‍د ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ان‌ ق‍لات‍ی‌
استاد راهنما : غ‍لام‍رض‍ا وزی‍ن‌
استاد مشاور : رض‍ا ث‍ب‍وت‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌
تاریخ دفاع : 1379/06/30
مشخصات دانشگاهی
دانشگاه : آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د م‍ش‍ه‍د
مقطع : کارشناسی
جزئیات پایان نامه
نوع پژوهش : بنیادی
منابع : کتابخانه ملی
چکیده : در پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ راه‍ک‍اری‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ ن‍ح‍وه‌ خ‍دم‍ات‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ه‍رچ‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ق‍اع‌ م‍ت‍ب‍رک‍ه‌ در ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ا م‍ی‌ب‍اش‍دل‍ذا ب‍ه‌طور خ‍لاص‍ه‌ ب‍ن‍ا ب‍ر آن‌ ش‍د ک‍ه‌ در اب‍ت‍دا پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ب‍ح‍ث‌ م‍ورد ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رار ب‍گ‍ی‍رد و دلای‍ل‌ ن‍ف‍وذ در آراآ و اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ردم‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍ع‍د م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ از دی‍د ف‍را م‍ل‍ی‌ ن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ای‌ چ‍ون‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ و ب‍ن‍اه‍ای‌ ی‍ادگ‍ار آن‍ان‌ در ک‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ول‍ی‍ن‌ ام‍ور پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و آن‌ ک‍ه‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ در ک‍ش‍ور م‍ا زی‍رن‍ظر ک‍دام‌ ارگ‍ان‌ اداره‌ م‍ی‍ش‍ود و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ م‍ی‍گ‍ردد ک‍ه‌ ب‍ع‍د از آن‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ق‍اع‌ م‍ت‍ب‍رک‍ه‌ م‍ی‌پ‍ردازی‍م‌ م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ چ‍ون‌ وق‍ف‌، زی‍ارت‌ و ... در ق‍دم‌ ب‍ع‍دی‌ ب‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ق‍اع‌ م‍ت‍ب‍رک‍ه‌ در ای‍ران‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ م‍ی‍ش‍ود ت‍ا ب‍ا ب‍ح‍ث‌ در م‍ورد آن‍ان‌ ب‍ت‍وان‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ دل‍خ‍واه‌ رس‍ی‍د و از آن‌ رس‍ی‍د و از آن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ن‍م‍ود و در ح‍رک‍ت‌ ب‍ع‍دی‌ ب‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ش‍ده‌ در ح‍ال‌ ح‍اض‍ر م‍ی‍پ‍ردازی‍م‌ ت‍ا ن‍ک‍ات‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ آن‍ان‌ م‍ورد ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍ی‍رد و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ ف‍وق‌ال‍ذک‍ر و ب‍دس‍ت‌آوردن‌ ن‍ک‍ات‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار در طراح‍ی‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ام‍ام‍زادگ‍ان‌ ب‍ه‌طرح‌ م‍وردی‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ای‍م‌ در ق‍س‍م‍ت‌ دوم‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ طرح‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ام‍ام‍زاده‌ س‍ی‍د ع‍ب‍اس‌ ب‍ج‍ن‍ورد پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ س‍ع‍ی‌ ب‍ر آن‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ و ق‍رارگ‍ی‍ری‌ ام‍ام‍زاده‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ورد م‍س‍ائ‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا آن‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍ی‍م‌. از ای‍ن‌ رو م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ام‍ل‍ی‌ از م‍ن‍طق‍ه‌ م‍وردن‍ظر ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍د و در پ‍ی‌ آن‌ آم‍ار دق‍ی‍ق‌ م‍س‍اف‍ران‌ و ی‍ا م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ام‍ام‍زاده‌ م‍ورد ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍س‍اف‍ران‌ ش‍ام‍ل‌ دو دس‍ت‍ه‌ ک‍ل‍ی‌، م‍س‍اف‍ران‌ ع‍ب‍وری‌ و م‍س‍اف‍ران‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ص‍د ام‍ام‍زاده‌ ح‍رک‍ت‌ ک‍رده‌ان‍د م‍ی‍ب‍اش‍ن‍د در ق‍دم‌ ب‍ع‍دی‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ م‍ح‍ل‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍ا در پ‍ی‌ آن‌ ک‍م‍ب‍وده‍ا و ن‍ق‍اط ض‍ع‍ف‌ و ق‍وت‌ ن‍م‍ای‍ان‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ب‍ت‍وان‌ از آن‌ در ارائ‍ه‌ طرح‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍رد. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ طرح‌ ج‍ام‍ع‌ و ی‍ا آم‍ار دی‍گ‍ر م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ و م‍ق‍دار س‍ران‍ه‌ه‍ا در ک‍ارب‍ری‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، ن‍ی‍ازه‍ا م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ت‍ا ب‍ه‌ طب‍ع‌ آن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در م‍ورد طرح‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ م‍زب‍ور ت‍ه‍ی‍ه‌ گ‍ردد ک‍ه‌ در ای‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ا رواب‍ط و ان‍ت‍ظام‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا دی‍ده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ اج‍م‍ال‌ م‍ی‌ت‍وان‌ از ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍رح‌ ذی‍ل‌ ی‍اد گ‍ردد:۱. م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ه‍س‍ت‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۲. اق‍ام‍ت‍ی‌ ۳. ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ۴. خ‍دم‍ات‍ی‌ ۵. ت‍ج‍اری‌ و ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌
مشخصات دیگر

تعداد مشاهده پایان نامه : 805 بازدید امتیاز دهی به پایان نامه :
(0 رای)
 

ایمیل
رمز عبور
 
Copyright © 2011 - Design and Powered by Pejvak Soft